Έκδοση μονογραφίας του Δρ. Συγκοινωνιολόγου Νικόλαου Γαβανά, ερευνητή του Εργαστήριου Συγκοινωνιακής Τεχνικής με τίτλο "Towards an integrated accessibility model for the Balkan region. Concepts and methodological framework" (LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken,  ISBN: 978-3-659-52344-1).

O νέος ιστοχώρος του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής τίθεται σε λειτουργία στη διεύθυνση tel.civil.auth.gr και βρίσκεται υπό αναβάθμιση.