Εκτύπωση

Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε πληθώρα αντικειμένων στον τομέα των μεταφορών και πιο συγκεκριμένα σε:

Στις τρεις δεκαετίες λειτουργίας του Εργαστηρίου υλοποιήθηκε μεγάλος αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από διάφορους φορείς και Οργανισμούς, κυρίως από την Ευρωπαϊκής Ένωση, την Ελληνική Κυβέρνηση και τοπικούς φορείς σε κρίσιμες θεματικές ενότητες. Οι ερευνητικές αυτές δραστηριότητες έγιναν με την άμεση ευθύνη του Εργαστηρίου και της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά κάποια προγράμματα κατηγοριοποιημένα σε θεματικές ενότητες:

Διερεύνηση σκοπιμότητας συγκοινωνιακής υποδομής

Δημόσιες συγκοινωνίες και στάθμευση

Νέες τεχνολογίες στις μεταφορές

Επιπτώσεις - οδική ασφάλεια