Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε πληθώρα αντικειμένων στον τομέα των μεταφορών και πιο συγκεκριμένα σε:

 • Μελέτες σκοπιμότητας και αξιολόγησης επενδύσεων
 • Κυκλοφοριακές έρευνες (Διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης)
 • Οδική ασφάλεια
 • Χωρικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών
 • Δημόσιες συγκοινωνίες, αστικές και υπεραστικές μεταφορές
 • Εφαρμογές τηλεματικής και νέων τεχνολογιών στις μεταφορές
 • Έρευνες συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών

Στις τρεις δεκαετίες λειτουργίας του Εργαστηρίου υλοποιήθηκε μεγάλος αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από διάφορους φορείς και Οργανισμούς, κυρίως από την Ευρωπαϊκής Ένωση, την Ελληνική Κυβέρνηση και τοπικούς φορείς σε κρίσιμες θεματικές ενότητες. Οι ερευνητικές αυτές δραστηριότητες έγιναν με την άμεση ευθύνη του Εργαστηρίου και της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά κάποια προγράμματα κατηγοριοποιημένα σε θεματικές ενότητες:

Διερεύνηση σκοπιμότητας συγκοινωνιακής υποδομής

 • Μελέτη σκοπιμότητας σιδηροδρομικών αξόνων 9 και 10 (ΟΣΕ, 1997-2001)
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων λιμενικής υποδομής στην Ανατολική Μεσόγειο (ΔΕΚΑΜΜ, 1988)
 • Συγκοινωνιακή υποδομή και περιφερειακή ανάπτυξη περιοχής Πρεσπών (ΕΕ/ΓΔΧVI,1984)
 • Προμελέτη σκοπιμότητας του οδικού άξονα Ηγουμενίτσας-Βόλου (ΥΠΕΧΩΔΕ,1983)
 • Σκοπιμότητα κατασκευής της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου (ΕΕ/ΓΔVΙΙ,1983)
 • Διερεύνηση των αναγκών για συγκοινωνιακή υποδομή μετά την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ (ΕΕ/ΓΔ VII,1980-82)

Δημόσιες συγκοινωνίες και στάθμευση

 • Ενιαίο σχέδιο στάθμευσης Δήμου Θεσσαλονίκης (ΟΡΘ, 1996)
 • Έρευνα των χαρακτηριστικών των μετακινήσεων στο πολεοδομικό συγκρότημα και στην περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης (ΟΡΘ, 1989)
 • Έρευνα για τη σκοπιμότητα και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά μέσου μαζικής μεταφοράς σε σταθερή τροχιά στη Θεσσαλονίκη (ΟΡΘ, 1988)
 • Πρότυπα λειτουργίας για τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες (ΕΕΤΑΑ, 1987)
 • Αναδιάρθρωση λεωφορειακών γραμμών περιοχής Θεσσαλονίκης (ΤΕΕ/ΤΚΜ,1985)

Νέες τεχνολογίες στις μεταφορές

 • Δημόσιες Συγκοινωνίες: Δρομολόγηση και συστήματα DRT (ΕΕ/ΓΔXIII, 1990-94, INTERREG IIIC, 2006)
 • Συστήματα εκπαίδευσης οδηγών (ΕΕ, 2002)
 • Αυτόματη πληρωμή τελών διέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα (ΕΕ/ΓΔXIII, 1994)
 • Σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης αυτοκινητόδρομων (ΕΕ/ΓΔΙΙΙ, 1990)

Επιπτώσεις - οδική ασφάλεια

 • Χωρικές επιπτώσεις πολυτροπικού άξονα IGT (INTERREG IIIB, 2006)
 • Διατροπικές εμπορευματικές μεταφορές και περιβάλλον (ΕΕ/ΓΔ RTD, 2004)
 • Παρατηρητήριο χωρικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού (Εγνατία ΑΕ, 2001-2003)
 • Αστική διαχείριση και οδική ασφάλεια (EE/ ΓΔ VII, 1998)