Εκτύπωση

Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής θα συμμετέχει κατά τα έτη 2014-2015, ως εταίρος, στο ερευνητικό πρόγραμμα  με θέμα "Ολοκληρωμένο Σύστημα για την Αποτίμηση και τη Διαχείριση της Σεισμικής Διακινδύνευσης Αστικών και Υπεραστικών Δικτύων" (RETIS-RISK) στα πλαίσια της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ".