Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής λειτουργεί στο πλαίσιο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στον Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης (ΤοΜεΣΥΔΕΑν) με προσωπικό ειδικευμένο σε θέματα σχεδιασμού των μεταφορών, συγκοινωνιακής και κυκλοφοριακής τεχνικής, διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης, εφαρμογών της τηλεματικής στις μεταφορές, εκτίμησης και αξιολόγησης των χωρικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών, οδικής ασφάλειας, οικονομικής των μεταφορών και τέλος σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας εμπορευματικών και δημοσίων μαζικών επιβατικών μεταφορών με όλα τα μεταφορικά μέσα. Το εργαστήριο στεγάζεται σε χώρους που βρίσκονται στον 6ο όροφο του κεντρικού κτιρίου της Πολυτεχνικής Σχολής.

Ιστορικό

Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ιδρύθηκε το 1978 από τον Καθ. Γ. Γιαννόπουλο (ο οποίος διατέλεσε διευθυντής του μέχρι το 2001), παράλληλα με την έναρξη των πρώτων εξειδικευμένων μαθημάτων στον χώρο του Σχεδιασμού των Μεταφορών στην Ελλάδα, αλλά λειτούργησε πλήρως τον Ιανουάριο του 1980 με την εξασφάλιση ικανοποιητικού προσωπικού και επαρκών πόρων. Το 1982 με την ίδρυση των τομέων σύμφωνα με τον νόμο 1262 εντάχθηκε στον αντίστοιχο Τομέα των Μεταφορών (τον τότε Τομέα Μεταφορών και Οργάνωσης).

Για περισσότερο από τρεις δεκαετίες λειτουργίας, στόχος του Εργαστηρίου αποτελεί η υποστήριξη της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στο πεδίο του Σχεδιασμού των Μεταφορών, η προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας στις μεταφορές, η σύνδεση της επιστημονικής εμπειρίας με τη δραστηριότητα του μηχανικού και η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και τεχνικών. Στο χρονικό αυτό διάστημα το Εργαστήριο έχει αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό, τόσο τις επιστημονικές, όσο και τις ερευνητικές του δραστηριότητες.

Βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με διάφορους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς στο πλαίσιο ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπλέον από το 2003, το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής σε συνεργασία με το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ. (Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας προσφέρει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση των Συστημάτων Μεταφορών», το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι το Εργαστήριο σε όλα τα χρόνια λειτουργίας του υποστηρίχθηκε και συνεχίζει να υποστηρίζεται επιστημονικά και ερευνητικά από ένα μεγάλο αριθμό υποψηφίων διδακτόρων καθώς και από ένα ικανοποιητικό δίκτυο εξωτερικών συνεργατών και φορέων συνεργασίας.